• katja519

Ensimmäinen monimuotoisuuskartoitus paljasti sekä valopilkkuja että kehityskohteita

Inklusiiv toteutti keväällä 2019 haasteen monimuotoisuuslukujen raportoinnista suomalaisille nopeasti kasvaville teknologiayrityksille, jotka työllistävät yli 50 henkilöä tai joiden liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa. Hanke kohdennettiin erityisesti kasvuyrityksiin, jotka eivät ole aiemmin jakaneet tietoa henkilöstönsä monimuotoisuudesta. Haasteeseen tarttuivat Accenture, Exove, Frantic, Freska, Nightingale Health, Smartly, Solita, Supercell, Reaktor, Vainu, Varjo, Vincit, Wolt, Wunder ja Zalando.


Kyselyssä kartoitettiin yritysten henkilöstön sukupuoli-, ikä-, kansallisuus ja toimintakykytilastoja. Päähavainnot olivat seuraavat:

Yleisesti

 • Naisten osuus teknologiayrityksissä vaihtelee laajasti

 • Vanhempi ikäpolvi loistaa puuttumisellaan

 • Kansainvälisyyttä löytyy runsaasti

 • Henkilöillä, joilla on eri toimintakykyjä (esim. liikkuminen, näkö, kuulo) ei yleisesti tilastoida

Parhaat alueittain

 • Eniten kansallisuuksia: Smartly

 • Eniten muita kuin suomen kansalaisia: Freska

 • Laajin ikäjakauma: Accenture

 • Tasaisin sukupuolijakauma: Frantic Oy

Inklusiiv halusi jakaa kunniamainintoja monimuotoisuutta erityisesti edistäville yrityksille. Ensimmäisen kunniamaininnan #1 teoista saa Wunder, joka on työllistänyt koodaajia maahanmuuttajia ohjelmoimaan kouluttavan Integrify-ohjelman kautta, sekä kehittäjiä myös Mimmit koodaa -verkostosta.

Kunniamaininta #2 teoista: Solitalla mitataan sisäisesti tasa-arvoa ja inklusiivisuutta. Lisäksi yrityksessä tarjotaan mm. perhevapaamentorointia sekä tuetaan naisten hakeutumista alalle järjestämällä, teknologiakoulutuksia, tapahtumia ja oppilaitosyhteistöitä.

Yrityksillä oli mahdollisuus kertoa vapaasti aiheeseen liittyvistä hankkeista ja kokemuksista kartoituksessa. Kunniamainintavalintojen kautta haluttiin kannustaa konkreettisia tekoja monimuotoisuuden ja mukaanottamisen puolesta.

Naisten osuus teknologiayrityksissä vaihtelee laajasti

Naisia yrityksissä työskenteli keskimäärin 28% ja miehiä 72% koskien kaikkia yrityksen rooleja. Vähimmillään naisia yrityksessä oli 11% ja parhaimmillaan jopa 66% yksittäisen yrityksen työvoimasta. Muunsukupuoliset oli myös vastausvaihtoehto, mutta vain muutama yritys ilmoitti ne vastauksissaan.

Vanhempi ikäpolvi loistaa puuttumisellaan teknologiayrityksissä

Yleisin ikäryhmä ovat 30-39 vuotiaat ja kaksi kolmasosaa työntekijöistä ovat alle 40-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita on yrityksissä selvästi vähiten. Vain muutamalla yrityksellä oli yli 60-vuotiaita töissä.


Kansainvälisyyttä löytyy runsaasti

Suomalainen teknologia-ala on vahvasti kansainvälinen. Keskimäärin yrityksissä oli 22 kansallisuutta yritystä kohden . Vähimmillään työskenteli seitsemän eri kansallisuutta ja enimmillään jopa 40 kansallisuutta. Osuus työntekijöistä jotka ovat muita kuin Suomen kansalaisia vaihtelee 5 prosentista 75 prosenttiin työvoimasta. Useammalla yrityksellä yli 50 prosenttia henkilöstöstä on muita kuin Suomen kansalaisia. Toimintakykyä ei yleisesti tilastoida.

Näitä monimuotoisuuden käytäntöjä kyselyyn osallistuneet yritykset jo toteuttavat

Yritykset kertoivat kartoituksessa monimuotoisuuteen liittyvistä hankkeista ja kokemuksista. Seuraavia toimenpiteitä toteutetaan yrityksissä.

 • Englantia käytetään sisäisenä viestintä- ja työskentelykielenä, joka on mukaanottavampi kansainvälisille työntekijöille

 • Koodaajia palkataan Integrifyn kautta, joka kouluttaa maahanmuuttajia koodaamaan sekä Mimmit koodaa -yhteisön kautta

 • Konkreettista toimintaa järjestetään liittyen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen, kulttuurien moninaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, yhteiskuntavastuuseen sekä perheen ja työn yhteensovittamiseen ja erilaisiin elämänvaiheisiin

 • Koulutuksia tarjotaan ennakkoasenteiden tunnistamiseen

 • Tasa-arvon ja inklusiivisuuden toteutumista eli mukaanottamista mitataan työyhteisöissä

 • Yrityksen johtajia on mukana julkisessa keskustelussa monimuotoisuudesta

 • Yrityksissä tarjotaan osa-aika- ja etätyötä sekä perhevapaamentorointia tasa-arvoisemman perhe-elämän tukemiseksi

 • Järjestetään erilaisia aktiviteetteja mm. teknologiakoulutuksia, tapahtumia sekä oppilaitosyhteistyötä naisille sekä muille vähemmistöille

 • Työpaikalle on perustettu sisäinen inklusiivisuusyhteisö

Miten kysely toteutettiin?

Inklusiiv-yhteisökampanja julkaistiin 7.4.2019, josta myös Kauppalehti uutisoi. Tarve monimuotoisuutta ja mukaanottamista ajavalle kampanjalle syntyi sillä maailmalla aihe on ollut yritysten prioriteettilistoilla korkealla jo pitkään. Suomesta on puuttunut täysin aiheeseen liittyvä keskustelu, tietous, yleisesti tiedossa olevat käsitteet sekä julkiset tilastot.

Tivi selvitti vuonna 2018 it-alan yritysten monimuotoisuustilastoja.


Inklusiivin monimuotoisuustilastohaaste on suunnattu nopeasti kasvaville teknologiayrityksille, joista moni ei ollut mukana Tivin selvityksessä. Kyselyaikaikkuna oli reilun kuukauden pituinen. Haaste julkaistiin Inklusiiv-julkaisun yhteydessä Inklusiivin nettisivuilla ja siitä kerrottiin Kauppalehdessä. Tulokset julkaistaan koosteena eikä yrityskohtaisesti, sillä tilastotieteen asiantuntijoiden mukaan pienet prosenttimäärät esimerkiksi ikäjakaumissa, voivat rikkoa yksityisyydensuojaa.


Lopuksi

Tutkimus oli tärkeä ensiaskel kohti läpinäkyvyyttä suomalaisen teknologia-alan tilanteesta sekä tietoisuuden lisäämistä. Jatkossa tietoa tarvitaan myös insinööritiimien monimuotoisuudesta, sillä nämä kehittävät käyttöön tulevia teknologioita. Tämän lisäksi olisi olennaista selvittää, kuinka monimuotoinen joukko yrityksiä perustaa ja niihin sijoittaa. eli millaiselle ryhmälle arvonnousu kerääntyy? Myös vanhemman ikäluokan puuttumiseen johtavia syitä on tärkeää tutkia tarkemmin.


Roolimallien puute on noussut esille monissa teknologia-alan tutkimuksissa. On tärkeää tutkia, millaisia mielikuvia ihmisillä ja erityisesti vähemmistöillä on teknologia-alasta. Selvityksessä nousi esille, että yrityksissä on tarvetta tiedon jakamiselle monimuotoisuuden ja mukaanottamisen kehittämiselle. Tästäkin aiheesta löytyy paljon kansainvälistä tietoa ja tutkimusta.


Inklusiiv haluaa kiittää lämpimästi rohkeita, eteenpäinkatsovia teknologiayrityksiä, jotka hyppäsivät lyhyellä varoitusajalla mukaan ja osallistuivat kyselyyn! Jatkamme yhteistyötä monimuotoisemman ja mukaanottavamman työelämän kehittämisessä.


Kirjoittaja Inklusiiv


Got something to say? Share your D&I knowledge with the rest of our community. Contact hello@inklusiiv.org and suggest your blog idea. Subscribe to our newsletter at the bottom of this page for the latest D&I news.